ANBI-inforegenboogbalk_dun

 

TOELICHTING
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen met een ANBI status kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst geeft op aanvraag een ANBI-beschikking af als een instelling aan bepaalde eisen voldoet.
De NPB heeft een groepsbeschikking d.w.z. dat de afdelingen niet zelf een ANBI-beschikking hebben, maar onder een landelijke beschikking vallen. Deze groepsbeschikking valt onder het convenant dat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met de belastingdienst heeft gesloten.
M.i.v. 1 januari 2014, voor kerken 1 januari 2016, zijn er aanvullende eisen gesteld aan ANBI’s.  Een aantal gegevens moet op een website gepubliceerd worden.  Omdat de NPB een vereniging is geldt als ingangsdatum 1 januari 2014.
Hieronder zijn de vereiste gegevens vermeld

 

NAAM
Vrijzinnigen IJsselstreek
Statutair: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB – afdeling Brummen

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
815737488

ADRES
Bezoekadres:
D.A.van Vuurenstraat 10
6971 EW Brummen

Postadres:
Het Hoge 86
7251 XZ Vorden

BELEIDSPLAN
Het beleidsplan is te vinden op de landeljke website van de NPB  www.vrijzinnigen.nl , onder de tab Over ons en vervolgens ANBI-info.

BELONINGSBELEID
Bestuurders zijn onbezoldigd, met dien verstande dat zij voor gemaakte kosten een vergoeding ontvangen.
Voor de beloning van de voorganger wordt de Centrale Regeling voorgangers toegepast, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN worden gevolgd.

DOELSTELLING
De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, waaronder, voor zover mogelijk:
– het houden van kerkdiensten en soortgelijke bijeenkomsten voor jongeren en volwassenen,
– het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en viering van het avondmaal;
– het bevestigen van huwelijken en het begeleiden van uitvaarten;
– het in stand doen houden van een voorgangersplaats;
– het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging onder meer door huis- en ziekenbezoek;
– jeugd-, bejaarden- en kringenwerk;
– het houden van bijeenkomsten, andere dan kerkdiensten;
– het samenwerken met NPB-afdelingen en andere geestverwante groeperingen in de regio;
– het deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten;
– het uitgeven van een verenigingsblad;
– het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging;
– het geven van aandacht en zorg voor elkaar en onze omgeving;
– het geven van religieus vormend onderwijs;
– het – indien gewenst – oprichten van en het deelnemen in stichtingen en andere organisaties met behulp waarvan het doel van de vereniging wordt gediend. 

ACTUEEL VERSLAG ACTIVITEITEN  (2017)
Een pastoraal team onder leiding van mevrouw Leidi Reinders heeft in 2017 de pastorale werkzaamheden verzorgd.
Er zijn voorts 12 vieringen gehouden, waarin werd voorgegaan door gastvoorgangers.
Verder waren er 9 lezingen en werden er 6 films vertoond.

RESULTATENREKENING 2017  (in €)

INKOMSTEN UITGAVEN
Bijdragen 6184 Pastorale_zorg 4541
Subsidies 1654 Kosten_vieringen 2325
Opbrengst_vieringen 345 Kosten_activiteiten 4350
Opbrengst_activiteiten 1872 Kosten_PR 1269
Giften 195 Kosten_gebouw_inventaris 11713
Verhuur_gebouw 5528 Bankkosten 194
Rente 233 Bestuurskosten 1586
Verlies 13434 Landelijke_afdracht 1290
Gemeenteactiviteiten 2141
Diversen 36
TOTAAL 29445 TOTAAL 29445