ANBI-inforegenboogbalk_dun

 

TOELICHTING
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen met een ANBI status kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst geeft op aanvraag een ANBI-beschikking af als een instelling aan bepaalde eisen voldoet.
De NPB heeft een groepsbeschikking d.w.z. dat de afdelingen niet zelf een ANBI-beschikking hebben, maar onder een landelijke beschikking vallen. Deze groepsbeschikking valt onder het convenant dat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met de belastingdienst heeft gesloten.
M.i.v. 1 januari 2014, voor kerken 1 januari 2016, worden er aanvullende eisen gesteld aan ANBI’s.  Een aantal gegevens moet op een website gepubliceerd worden.  Omdat de NPB een vereniging is geldt als ingangsdatum 1 januari 2014.
Hieronder zijn de vereiste gegevens vermeld

 

NAAM
Vrijzinnigen IJsselstreek
Statutair: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB – afdeling Brummen

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
815737488

ADRES
Bezoekadres:
D.A.van Vuurenstraat 10;
6971 EW Brummen
Postadres:
Het Hoge 86;
7251 XZ Vorden

BELEIDSPLAN
Het beleidsplan is te vinden op de landeljke website van de NPB  www.vrijzinnigen.nl , onder de tab Over de NPB en vervolgens ANBI.

BELONINGSBELEID
Bestuurders zijn onbezoldigd, met dien verstande dat zij voor gemaakte kosten een vergoeding ontvangen.
Voor de beloning van de voorganger wordt de Centrale Regeling voorgangers toegepast, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN worden gevolgd.

DOELSTELLING
De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.

Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, waaronder, voor zover mogelijk:
– het houden van kerkdiensten en soortgelijke bijeenkomsten voor jongeren en volwassenen,
– het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en viering van het avondmaal;
– het bevestigen van huwelijken en het begeleiden van uitvaarten;
– het in stand doen houden van een voorgangersplaats;
– het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging onder meer door huis- en ziekenbezoek;
– jeugd-, bejaarden- en kringenwerk;
– het houden van bijeenkomsten, andere dan kerkdiensten;
– het samenwerken met NPB-afdelingen en andere geestverwante groeperingen in de regio;
– het deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten;
– het uitgeven van een verenigingsblad;
– het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging;
– het geven van aandacht en zorg voor elkaar en onze omgeving;
– het geven van religieus vormend onderwijs;
– het – indien gewenst – oprichten van en het deelnemen in stichtingen en andere organisaties met behulp waarvan het doel van de vereniging wordt gediend.

ACTUEEL VERSLAG ACTIVITEITEN  (2016)
Een pastoraal team onder leiding van Mw Leidi Reinders heeft in 2016 de pastorale werkzaamheden verzorgd.
Er zijn voorts 11 vieringen gehouden, waarin werd voorgegaan door gastvoorgangers.
Verder waren er 10 lezingen en werden er 5 films vertoond.

RESULTATENREKENING 2016  (in €)

INKOMSTEN UITGAVEN
Bijdragen
Subsidies
Opbrengst_vieringen
Opbrengst_activiteiten
Giften
Verhuur_gebouw
Rente
Verlies
6218
1654
547
1640
186
5318
568
9684
Pastorale_zorg
Kosten_vieringen
Kosten_activiteiten
Kosten_PR
Kosten_gebouw_inventaris
Bankkosten
Bestuurskosten
Landelijke_afdracht
Gemeenteactiviteiten
Giften
2163
2398
3583
1404
11464
135
1307
1350
1773
238
TOTAAL 25815 TOTAAL 25815